Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Zlatý kopec

Zlatý kopec

Zlatý kopec

je velice zajímavé místo mezi obcemi Brázdim - Přezletice - Veleň.

V místě Zlatého kopce, se nachází světoznámé vzácné naleziątě sídlią» nejstarąího aľ starąího paleolitu (před 2,5 mil. - 250 tisíci lety). Nález je nejstarąím dokladem obydlí v Evropě.

Naleziątě je známo jiľ více neľ padesát let, samostatný archeologický výzkum se zde ale začal provádět od roku 1975.
Při výzkumu jednoho z horizontů naleziątě bylo odkryto prakticky celé sídliątě archantropů. Zachovaly se zbytky lidského obydlí - masivní chaty, ohniątě a místa s odpadky kostí, jakoľto zbytků potravy, a také s odhozenými, pouľitými nástroji. Zbytky ľivočichů jsou výborně zachovaná, takľe celý kolektiv paleontologů-specialistů mohl stanovit, kteří ľivočichové v okolí sídliątě ľili a jak hojně byli zastoupeni. Podobně se daląí odborníci zabývali určením zbytků půd, geomorfologií naleziątě, rozborem nánosů apod. Tak bylo moľné kombinací vąech poznatků vytvořit obraz okolní přírody i vlastního sídliątě s neobyčejnou podrobností a přesností. Zásluhu na tom má i obdivuhodná schopnost přezletických slínů (nánosů bývalého jezírka - slepého ramene Pralabe) uchovat dokonale zbytky téměř vąeho, co na zemi či ve vodě ľilo a mělo kostru nebo schránku.

 

Rekonstrukce podoby Homo erecta
z dílny Z. Buriana.


Podobně vypadali obyvatelé staropaleolitického sídliątě na Zlatém kopci. Výrazná je vyčnívající ústní partie, silné nadočnicové oblouky a nízké čelo


Z lomu pochází rovněľ nejstarąí kus opracovaného křemence a vzácný nález části zubu nejstarąího člověka Evropy.

Je s podivem, jak tehdejąí člověk uměl opracovat velké kusy buliľníku na hrubé formy dobře uchopitelných nástrojů, ale i jemné ąkrabky, sekáčky, noľíky i vrtáčky. Důkazem jeho abstraktního uvaľování je, ľe tyto nástroje vyráběl v sériích zachovávajících určité pevné tvary. Zhotovil drobné dlátko jemně vybrouąené ze srnčí kosti, které je naąím nejstarąím brouąeným kostěným nástrojem. Rovněľ zde byl nalezen nejstarąí doklad pouľívání ohně v Evropě.